Make your own free website on Tripod.com

Mini-hamsters - 22 days old
aaaah    aaaah

aaaah    aaaah

aaaah    aaaah

Mini-hamsters- 25 days old
aaaah    aaaah

aaaah    aaaah   
Mini-hamsters- 27 days old. Meet Speedy. :)
aaaah   

Mini-hamsters- 37 days old.
aaaah    aaaah

aaaah    aaaah